Điểm dừng xe bus 1

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 4

Lộ trình tuyến 04: Thành phố Vinh - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 6

Lộ trình tuyến 04: Hoàng Mai - Diễn Châu - Bến Xe - Cầu Bến Thủy

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 7

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Bến Xe - Diễn Châu - Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 2

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 3

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Bến Xe - Diễn Châu - Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 5

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Bến Xe - Diễn Châu - Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 9

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Bến Xe - Diễn Châu - Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 11

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Bến Xe - Diễn Châu - Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 13

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 10

Lộ trình tuyến 04: Thành phố Vinh - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 14

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 18

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 21

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 25

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 28

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 8

Lộ trình tuyến 04: Hoàng Mai - Diễn Châu - Bến Xe - Cầu Bến Thủy

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 12

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 16

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 20

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 23

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 27

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 31

Lộ trình tuyến 04: Hoàng Mai - Diễn Châu - Bến Xe - Cầu Bến Thủy

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 17

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 22

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 24

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 26

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 15

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 19

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 29

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645

Điểm dừng xe bus 30

Lộ trình tuyến 04: Cầu Bến Thủy - Thị Xã Hoàng Mai

Số điện thoại: 0383668645