Trạm Y tế xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Hạnh

Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Minh Châu

Xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Kim

Xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Hoa

Xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Thị trấn Diễn Châu

Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Phú

Xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Xuân

Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Mỹ

Xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Nguyên

Xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn An

Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Quảng

Xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Lộc

Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Yên

Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Phong

Xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Tháp

Xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Ngọc

Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Lâm

Xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Kỷ

Xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Đồng

Xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An