Trạm Y tế Thị trấn Kim Sơn

Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Xã Nậm Giải

Xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Xã Quang Phong

Xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tiền Phong

Xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Xã Châu Kim

Xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Xã Hạnh Dịch

Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Xã Châu Thôn

Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tri Lễ

Xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Xã Nậm Nhoóng

Xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trung tâm Y tế Huyện Quế Phong

Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Thông Thụ

Xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Cắm Muộn

Xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An