Trạm Y tế Cao Sơn

Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Lĩnh Sơn

Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Tào Sơn

Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Hoa Sơn

Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Thị trấn Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Thành Sơn

Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chi tiết

Trạm Y tế Tam Sơn

Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Hùng Sơn

Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Tường Sơn

Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Vĩnh Sơn

Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Hội Sơn

Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Thọ Sơn

Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Đỉnh Sơn

Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Đức Sơn

Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Long Sơn

Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Phúc Sơn

Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Lạng Sơn

Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Bình Sơn

Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Cẩm Sơn

Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Thạch Sơn

Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Khai Sơn

Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An