Trạm Y tế xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tân Xuân

Xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Thị trấn Tân Kỳ

Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Kỳ Tân

Xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Hành

Xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Hoàn

Xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tân Hợp

Xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng

Xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tân Hương

Xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tân Long

Xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tân Phú

Xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Phú Sơn

Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Tân An

Xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế xã Nghĩa Hợp

Xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An